Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012Φυσική
Κινηματική ονομάζουμε τον κλάδο της φυσικής που μελετά με την περιγραφή της κίνησης
Ευθύγραμμη ονομάζεται η κίνηση που γίνεται σε ευθεία γραμμή
Σημείο αναφοράς είναι ένα τυχαίο σημείο πάνω σε μια κλίμακα για να προσδιορίσουμε την θέση ενός σώματος
Θέση είναι το σημείο που βρίσκεται ένα σώμα
Την θέση την προσδιορίζουμε από την απόσταση και από το σημείο αναφοράς και από την κατεύθυνση.
Μονόμετρα είναι τα φυσικά μεγέθη που προσδιορίζονται μόνο από ένα αριθμό.
Διανυσματικά μεγέθη είναι αυτά που παριστάνονται με διάνυσμα (®)
Χρονικό διάστημα είναι ή διάρκεια ενός φαινομένου.
Η μεταβολή της θέσης ενός κινητού σώματος λέγεται  μετατόπιση. Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος.
Τροχιά είναι το σύνολο των θέσεων που περνάει ένα κινητό σώμα.
Η ταχύτητα συνδέει 2 μεγέθη το μήκος της διαδρομής και τον χρόνο.
Ως μέση ταχύτητα ορίζουμε το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που διάνυσε ένα κινητό σώμα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Τύπος μέσης ταχύτητας: = Uμ=
μονάδα μέτρησης της ταχύτητας είναι το : km/h =10/36 m/s
Στιγμιαία ταχύτητα είναι η ταχύτητα που έχει ένα κινητό σώμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή.
Η μέση διανυσματική ταχύτητα δίνεται από τη σχέση: μετατόπιση διά του χρονικού διαστήματος =
Αν η μέση ταχύτητα είναι ίδια για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα  τότε συμπίπτει με τη στιγμιαία ταχύτητα και λέμε ότι το σώμα κινητέ με σταθερή ταχύτητα.
Σταθερή ταχύτητα σημαίνει ταχύτητα σταθερού μέτρου και σταθερής κατεύθυνσης.
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι η κίνηση που στην  οποία η ταχύτητα παραμένει σταθερή.
Εξισώσεις της κίνησης είναι μαθηματικές σχέσεις που συνδέουν τη θέση και την ταχύτητα με του κινητού με τον χρόνο.
Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ταχύτητα με διάνυσμα είναι σταθερή δηλαδή τα παρακάτω μένουν σταθερά:
Το μέτρο της ταχύτητας.
Η διεύθυνση του κινητού σώματος.
Η φορά της ταχύτητας.
Στη μεταβαλλόμενη κίνηση το διάνυσμα της ταχύτητας μεταβάλλεται.
Για να έχουμε μεταβολή ταχύτητας αρκεί να συμβαίνουν ένα από τα παρακάτω:
Η κατεύθυνση της ταχύτητας να είναι σταθερή και να μεταβάλλεται το μέτρο της.
 Το μέτρο να μένει σταθερό να μεταβάλλεται η κατεύθυνση της ταχύτητας.
Το μέτρο να και η διεύθυνση της ταχύτητας να είναι σταθερά αλλά να μεταβάλλεται η φορά της.
Όταν το μέτρο αυξάνεται την κίνηση την λέμε επιταχυνόμενη.
Όταν το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται την κίνηση την λέμε επιβραδυνόμενη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link